Mã số N2035: Quản lý tập trung các đơn vị kinh tế Quận 11 trên nền tảng GIS.

  - Chia sẻ:    

 

 

1. Vấn đề mà giải pháp đã giải quyết:

 • Xuất phát từ tình hình thực tiễn: nội dung thông tin quản lý về doanh nghiệp và hộ kinh doanh giữa các cơ quan quản lý có khác nhau (cơ quan quản lý thuế, cơ quan thống kê, Sở KHĐT, UBND quận/ huyện và phường/ xã) và không liên thông, chia sẻ được với nhau nên dẫn đến hiệu quả quản lý nhà nước về doanh nghiệp và hộ kinh doanh còn chưa cao; việc tổng hợp, rà soát dữ liệu thủ công bằng danh sách các đơn vị trích xuất từ hệ thống phần mềm chuyên ngành rất khó khăn, mất nhiều thời gian do thông tin các trường dữ liệu quản lý ở mỗi đơn vị là khác nhau.
 • Việc triển khai mô hình giải pháp “Quản lý tập trung các đơn vị kinh tế Quận 11 trên nền tảng GIS” (sau đây gọi tắt là Hệ thống quản lý tập trung) đã cung cấp cho các cơ quan chuyên môn thuộc quận, đặc biệt là Phòng Kinh tế quận một bộ công cụ quản lý, quản trị dữ liệu hiệu quả. Qua đó, góp phần xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu các đơn vị kinh tế (doanh nghiệp, văn phòng đại diện, hợp tác xã, hộ kinh doanh…) của quận; dùng làm hạ tầng thông tin nền tảng cho các hệ thống thông tin khác hoạt động và phát triển; được dùng chung và chia sẻ cho các đơn vị theo thẩm quyền phục vụ quản lý ngành.

   

 

 • Giải pháp cung cấp khả năng tổng hợp dữ liệu từ các nguồn khác nhau một cách nhanh chóng hiệu quả; dữ liệu khi đưa vào hệ thống sẽ được tự động đồng bộ, chuẩn hóa để đưa ra thông tin, biểu đồ phân tích; đồng thời, ứng dụng bản đồ số, bảng hiển thị trực quan (dashboard) để đưa ra cái nhìn tổng quan về tình hình phân bổ các đơn vị kinh tế theo địa bàn, lĩnh vực, quy mô, loại hình, số liệu lao động… làm cơ sở giúp Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân phường và các cơ quan chuyên môn thực hiện công tác quản lý, điều hành.
 • Dữ liệu, công cụ được quản lý trên hệ thống máy chủ tập trung của Thành phố, với giao diện khai thác, sử dụng thân thiện, dễ tiếp cận trên nhiều nền tảng; các đơn vị liên quan được phân quyền truy cập để xử lý, cập nhật thông tin vào hệ thống.

2. Thời gian ứng dụng:

 • Tổ chức vận hành thử nghiệm từ ngày 09 tháng 11 năm 2023.
 • Từ ngày 10 tháng 01 năm 2024 đưa hệ thống vào sử dụng phục vụ công tác quản lý, điều hành lĩnh vực kinh tế tại địa phương dựa trên Quy chế phối hợp quản lý, sử dụng và cập nhật cơ sở dữ liệu trong “Hệ thống quản lý tập trung các đơn vị kinh tế Quận 11 trên nền tảng GIS”. 

 

3. Điểm sáng tạo:

 

 • Thứ nhất, nghiên cứu, lựa chọn, chuẩn hóa các trường thông tin dữ liệu thiết yếu của đơn vị kinh tế để xây dựng cơ sở dữ liệu nền tảng; tránh gây tốn kém khi thu thập hoặc không khả thi khi thu thập. Dùng làm hạ tầng thông tin cho các hệ thống thông tin khác hoạt động và phát triển; được dùng chung và chia sẻ cho các đơn vị theo thẩm quyền phục vụ quản lý ngành.
 • Thứ hai, ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ khi triển khai thực hiện như: ứng dụng bản đồ số, bảng hiển thị trực quan (dashboard) để đưa ra cái nhìn tổng quan về tình hình phân bổ các đơn vị kinh tế theo địa bàn, lĩnh vực, quy mô, loại hình, số liệu lao động… làm cơ sở giúp Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân phường và các cơ quan chuyên môn hoạch định, xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
 • Thứ ba, xây dựng cơ chế, quy chế quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu sau khi xây dựng, hoàn thiện để các đơn vị vận hành thống nhất.
 • Thứ tư, mô hình giải pháp có khả năng nhân rộng và kết nối với hệ thống dữ liệu của các cơ quan quản lý chuyên ngành (Sở KH&ĐT, Cục thuế Thành phố, Cục Thống kê Thành phố). Hướng tới một hệ thống mở, đảm bảo tính kế thừa, nâng cấp, mở rộng trong tương lai. Hoạt động thông suốt và ổn định, đáp ứng số lượng truy cập lớn, nhiều người dùng cùng làm việc tại cùng một thời điểm; đảm bảo khả năng tích hợp và trao đổi dữ liệu với các phần mềm quản lý thông tin chuyên ngành; hướng tới hệ thống tổng thể, thống nhất, an toàn và bảo mật, hợp lý và hiệu quả.
 • Cung cấp tính năng hỗ trợ người dùng mạnh mẽ:

 

+ Đổ dữ liệu hàng loạt (theo biểu mẫu Excel), giải quyết phần việc khó khăn cho người tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn thông tin khác nhau, hệ thống sẽ tự động lọc trùng dữ liệu, ráp nối dữ liệu để hoàn chỉnh thông tin của đối tượng (đơn vị kinh tế):

 

* Khi các hệ thống chuyên ngành, chưa được kết nối, chia sẻ dữ liệu; người dùng chỉ cần xuất dữ liệu từ hệ thống đó ra tập tin Excel (đa số các hệ thống đều có hỗ trợ tính năng này phục vụ việc báo cáo thống kê). Từ danh sách đó, người dùng chuyển các thông tin vào biểu mẫu theo đúng các cột (trường dữ liệu) và dùng tính năng này để đưa dữ liệu vào Hệ thống quản lý tập trung.

 

 

+ Danh sách được trích xuất ra từ Hệ thống quản lý tập trung cũng chính là biểu mẫu để đổ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu tập trung; giúp giảm bớt việc hiệu chỉnh, chuẩn hóa dữ liệu -> biểu mẫu đã được chuẩn hóa, các trường thông tin phục vụ được tất cả ngành liên quan trong phạm vi cho phép.

+ Mọi thao tác trên Hệ thống quản lý tập trung đều được ghi nhận vào nhật ký.

 • Tính năng về GIS:

 

Xem được xung quanh vị trí đánh đấu với bán kính (m) có bao nhiêu đơn vị kinh tế, vị trí, thông tin chi tiết của từng đơn vị, phân loại theo loại hình, lĩnh vực.

 

Xem được trên một tuyến đường, khu vực có bao nhiêu đơn vị kinh tế, vị trí, thông tin chi tiết của từng đơn vị, phân loại theo loại hình, lĩnh vực.

 

 

 • Tính năng màn hình lớn: bảng hiển thị trực quan (dashboard) để đưa ra cái nhìn tổng quan về tình hình phân bổ các đơn vị kinh tế theo địa bàn, lĩnh vực, quy mô, loại hình, số liệu lao động… làm cơ sở giúp Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân phường và các cơ quan chuyên môn hoạch định, xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn:

* Cấp quận:

 

* Cấp phường:

 

 

 • Tính năng thống kê, biểu đồ hiển thị trực quan các số liệu phân tích về tình hình hoạt động, loại hình, lĩnh vực, lao động… liên quan đến các đươn vị kinh tế trên địa bàn:

 

4. Hiệu quả kinh tế:

 • Hình thành Kho dữ liệu dùng chung cơ sở dữ liệu các đơn vị kinh tế (doanh nghiệp, văn phòng đại diện, hợp tác xã, hộ kinh doanh…) tập trung của quận: thông tin đơn vị, dữ liệu các loại giấy chứng nhận, giấy đủ điều kiện, thông tin hậu kiểm, khen thưởng…; dùng làm hạ tầng thông tin nền tảng cho các hệ thống thông tin khác hoạt động và phát triển; được dùng chung và chia sẻ cho các đơn vị theo thẩm quyền phục vụ quản lý ngành.
 • Rút ngắn thời gian tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn. Giảm báo cáo, tổng hợp số liệu báo cáo từ các đơn vị.
 • Dễ dàng tra cứu, ghi nhận các thông tin liên quan đến các đơn vị kinh tế kịp thời và đầy đủ.

 

5. Lợi ích xã hội:

 • Giảm thiểu sự phiền hà cho các đơn vị kinh tế khi phải tiếp hoặc thực hiện các khảo sát, thu thập thông tin, số liệu theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà  nước. 
 • Trong công tác tiếp đoàn kiểm tra không cần phải cung cấp các thông tin giấy tờ về Đăng ký kinh doanh, ngành nghề có điều kiện cho đoàn kiểm tra.
 • Hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp trong việc tìm hiểu và đưa ra quyết định đầu tư, đánh giá thị trường.

 

6. Triển vọng phát triển:

 • Mô hình giải pháp có khả năng nhân rộng và kết nối với hệ thống dữ liệu của các cơ quan quản lý chuyên ngành (Sở KH&ĐT, Cục thuế Thành phố, Cục Thống kê Thành phố). Hướng tới một hệ thống mở, đảm bảo tính kế thừa, nâng cấp, mở rộng trong tương lai. 
 • Đảm bảo khả năng tích hợp và trao đổi dữ liệu với các phần mềm quản lý thông tin chuyên ngành; hướng tới hệ thống tổng thể, thống nhất, an toàn và bảo mật, hợp lý và hiệu quả.
 • Cách thức vận hành đã được mẫu hóa thành quy chế quản lý, phối hợp vận hành mẫu.

 

Thông tin

 • Tác giả: Uỷ ban nhân dân Quận 11 và Trung tâm ứng dụng Hệ thống thông tin Địa lý HCMGIS